Jul i Gemenskap

Svenska kyrkan & politiska partier i Nordmaling arrangerar Jul i Gemenskap – ett gratis julaftonfirande. Alla är välkomna att i gemenskap fira jul! Det kommer bjudas på traditionellt julbord, glögg, julsånger & julklapp till alla. Se affisch nedan:

Kommunfullmäktige avslår Vänsterpartiets motion om 6-timmarsprojekt

Nordmalings kommunfullmäktige avslog idag (11/12-17) Vänsterpartiets motion om 6-timmarsprojekt inom barnomsorgen. Detta trots flera lyckade försök i landet, statistik över halveringar på kort- och långtidssjukskrivningar. Deltagare i liknande projekt har fått bättre upplevd hälsa och bevisligen kunna ge bättre kvalité på den offentliga verksamheten. Exempelvis på Svartedalens äldreboende där det skedde fördubbling av aktiviteter för de äldre. I Västerbottens län bedriver landstinget ett 6-timmarsprojekt på Städet Skellefteå lasarett. Det är väldigt tråkigt att folkhälsan och kvalitén på den offentliga verksamheten inte prioriteras.

Nordmaling står precis som övriga Sverige inför stora pensionsavgångar, lösningar på bemanningsfrågan är av stor vikt.  Nordmalings kommunalråd påstår att 6-timmarsprojekt skulle försvåra möjligheten att lyckas anställa tillräckligt med personal. När Västerbottens landsting anställde till Städet Skellefteå söktes knappt 10 tjänster; i slutändan hade de mer än 100 sökande. 6-timmar är attraktivt och skapar möjligheter till en god och ansvarsfull verksamhet. En verksamhet som där kommunen värnar om sina invånare, anställda som brukare, elever med mera.

Exempel från Städet i Skellefteå. Statistisk över sjukfrånvaron som visar en tydlig nedgång under det halvår projektet har pågått.

 

 

 

 

 

Kärnkraftfritt Bottenviken

Kärnkrafttfritt Bottenviken; frågan blev än en gång aktuellt i Nordmaling i samband med dagens kommunfullmäktige 23/10. Det är oerhört viktigt att ta ställning i frågan. Det här berör inte bara Pyhäjoki, Bottenviken eller dess omnejd. Frågan berör såväl Nordmaling, Västerbotten, Sverige och hela världen.

En kärnkraftsreaktor producerar i snitt ca 20 ton avfall per år och dessa restprodukter är radioaktiva i upp mot 1 000 år. Sedan bör man vara medveten om konsekvenserna av uranutvinning; skadorna på miljön och människorna i dessa områden. Det är svårt att tänka sig något smutsigare. Det finns ofarliga förnyelsebara alternativ. Valet är enkelt, vi måste tänka långsiktigt.

Vänsterpartiet kommer gladligen skriva under tillsammans med de partier och ledamöter som i vår kommun delar denna vision.

Vänstern i Svenska Kyrkan

På söndag (17/9) är det kyrkoval och du har väl inte missat att det finns ett vänsteralternativ? Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) verkar för en öppen kyrka i ett mångkulturellt samhälle. En kyrka som aktivt kämpar mot orättvisor, om det så är sociala, ekonomiska eller kulturella. Svenska kyrkan ska vara öppen för och värna om alla människors lika värde.

ViSK:s valplattform finns på länken:
http://www.visk.info/valplattform-10583119

Motion: 6-timmarsprojekt inom barnomsorg

”Arbetsförhållandena för kommunens anställda bör ses över relaterat till arbetstidslängden. Lagen om arbetstid och definitionen av heltid har inte ändrats sedan 1970-talet. Jobben är ofta slitsamma både fysiskt och psykiskt, sjukskrivningstalen är höga och lönen låg. Det är dessutom en jämställdhetsfråga eftersom majoriteten av de anställda inom bland annat äldreomsorg och barnomsorg men likväl kommunen i helhet är kvinnor.

Ett exempel på ett lyckat 6-timmarsprojekt är Svartedalens äldreboende i Göteborg. Sjukskrivningstalen sjönk med 6 procentenheter vilket motsvarade ca 50 %, anordnade aktiviteter för de boende ökade med hela 64 %. Personalens upplevda hälsa förbättrades dessutom markant.

Nordmalings kommun bör ligga i framkant som arbetsgivare, värna om sin personal och kunna erbjuda en god samhällsservice. Genom att starta upp ett eget 6-timmarsprojekt i Nordmaling och i senare skede applicera på samtliga verksamheter kommer personalhälsan förbättras, god service tillgodoses och möjligheten för rekrytering förenklas.

Nordmalings kommun bör för att skilja sig från tidigare projekt i andra kommuner och av landsting starta 6-timmarsprojekt inom barnomsorgen. I samband med att verksamhetsstart av förskolan Biet skulle det underlätta och vara lämpligt att ovan nämnda projekt bedrivs.

Därför yrkar Vänsterpartiet

Att Nordmalings kommun startar ett 6-timmarsprojekt i samband med verksamhetsstart av förskolan Biet.

Att en utvärdering av 6-timmarsprojekt i senare skede ligger till grund för arbetstidsförkortning med bibehållen lön i kommunens samtliga verksamheter.”

 

Motionen lämnades in vid kommunfullmäktige den 22/6-17.

Budgetförslag 2018

Vänsterpartiets budgetförslag för 2018 kommer presenteras i kommunfullmäktige den 22/6. Här är några viktiga punkter:

* Höjda bemanningsnyckeltal från 0,63 till 0,75 på samtliga avdelningar inom äldreomsorgen.

* Återinförande av demensavdelning.

* 6-timmarsprojekt inom barnomsorg med mål att applicera på kommunens samtliga verksamheter.

* Lärcenter för kompetenshöjning och fortbildning med yrkesinriktning, men även svenska för invandrare.

* Bostäder för kommunens ungdomar och studenter.

Angående Rundviksskolan

Vänsterpartiet gick till kommunval 2014 med löftet att inte stänga några skolor och om möjligt öppna upp de som stängdes i kommunal regi. Att öppna skolorna igen var vid det tillfället inte särskilt troligt och det är svårt att tro att någon har/hade en vilja att stänga dem. Att det 2015 togs beslut om att öppna Lögdeåskolan kan vi alla vara glada för. Vid debatten kring öppnandet av Lögdeåskolan var Vänsterpartiet tydliga att med hänsyn till lokaler och barnunderlag borde Rundvik varit högre prioriterat. Vänsterpartiet kommer helhjärtat stödja motionen om Rundviksskolans öppnande.

– Svar kring ett eventuellt återöppnande av Rundviksskolan.

Visste du att

Visste du att under 2017 får Nordmalings kommun drygt 7,1 miljoner kronor efter att ”Välfärdsmiljarderna” fördelas? Detta statsbidrag är tänkt att stärka vår välfärd, att säkerställa en god och fungerande skola. Att oavsett var man bor ska det finnas en äldreomsorg som kan ta hand om den behövande. Att personalen har en fungerande arbetssituation där deras kompetens kommer till användning. Exempelvis räcker pengarna för att anställa ca 20 undersköterskor på heltid. Vet du vad kommunen gör för dessa pengar?

”Reservation” angående rapporten om framtidens äldreomsorg

”Vänsterpartiet ställer sig kritiska till idéen om en personal som tjänstgör delar av sitt arbetspass inom hemtjänst och resterande dag på särskilt boende. Det är en arbetsform som kan och med största sannolikhet skulle innebära stressrelaterad problematik hos personalen. Dagens personaltäthet på 0,63 på särskilt boende är i behov av att höjas. Det tunga arbetet för vårdnära personal innebär ökat sjukskrivningstal, arbetsskador från ensamarbete och att delar av brukarnas sociala liv blir lidande; det som även benämns guldkant i vardagen. Arbetsformen kan medföra ökade rekryteringsproblematik när arbetet blir mindre attraktivt. Vänsterpartiet vill föreslå 6-timmarsmodellen som ett starkt alternativ för hur en god och ansvarsfull äldreomsorg kan bedrivas.

Äldreomsorgen bör fortsättningsvis bedrivas i kommunal regi för att säkerställa att ekonomiskt överskott återinvesteras i verksamheten, att brukarna och de anställdas arbetssituation/livskvalité skall beaktas och vara av största vikt. Ett vinstintresse där stora delar av omsättning plockas ut ur verksamheten är inte i enlighet med kommuninvånarnas intresse. Äldreomsorgen skall bedrivas ansvarsfullt. Notera att seniorboenden inte nödvändigtvis innefattas av detta stycke.

En nybyggnation av särskilt boende förordas av Vänsterpartiet. Ett nybygge bör ske i anslutning till befintlig verksamhet samt hälsocentral. Det är viktigt att ett nybygge inte medför att boendeplatser minskar i kommunen. Storleken på ett nytt särskilt boende bör ligga i närheten av 90 boendeplatser fördelade på ca 10-12 boenderum per avdelning. En avdelning bör innefatta spetskompetens inom området demens och hantering av svårare BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens).

Komplementering med seniorboende och trygghetsboende är önskvärt för att tillgodose dagens och framtidens behov inom äldreomsorg.”

Ur minnesanteckningarna för beredningen för framtidens äldreomsorg.

Ny partistyrelse 2017 och bokcirkel

Under Vänsterpartiets årsmöte den 18/3-17 valdes en ny partistyrelse. Vi i partistyrelsen tackar för förtroendet och fortsatt stöd under årets gång. Om ett och halvt år är det val, Vänsterpartiet ska vara tydliga att vi är det röda alternativet. Det ska aldrig vara något tvivel att med oss får man en rättvis och solidarisk politik där jämställdhet är kärnan. Vänsterpartiet är det omtänksamma valet, samhället ska vara välkomnande och inkluderande.

Utöver att valarbetet kommet gå in i en högre växel kommer vi även att börja med en bokcirkel i maj. Boken i fråga är ””Drömmen om det röda : Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek” och skildrar den politiska aktivisten Rosa Luxemburgs kamp under slutet av 1800-talet till början av 1900-talet i Tyskland. Det är en bok om socialism, feminism, en skildring om hur kapitalismen håller hos i ett järngrepp i dagens samhälle och hur den sällan ifrågasätts.

Ordförande:
Niklas Vestermark
Ordinare:
Bengt Eriksson
Carolina Linné
Eva Lundquist
Marie Landström
Suppleant:
Liselotte Häggström Kistakis